Home » Aldri mer redd for mørkets makt?
Fra den tyske riksdagen, Berlin 4. oktober 1939. (Fotograf ukjent)
Aktuelt Artikkel

Aldri mer redd for mørkets makt?

«Fundamentert kunnskap og tydelig stillingstagen må være det som lyser opp vår humanistiske arv, og erkjennelse om at alle mennesker er født like, med lik rett til liv og frihet» skriver Cathrine Løvaas, som her gir oss noe av bakteppet for Lunsjteaterets oppsetning av Aldri redd for mørkets makt.

Tekst: Cathrine Løvaas/Gestapomuseets forening

LES OGSÅ:
Dramatisk start for nytt teaterkonsept
Det skjedde i Bergen

Vår felles historie er kompleks og har mange begynnelser. En av dem ligger i menneskesinnets mørkeste strata, i en forvridd logikk der vi vil brenne bøker og ender opp med å brenne mennesker.

Vi har sett det. Vi har sett kraften i fanatismen når sannheten får uniform og rang-distinksjoner. Når vi vet at det har skjedd også her hos oss, er det mulig å fatte at det også kan skje igjen.

Konflikten ble en global krig som varte fra 1939 til 1945. Tyskland okkuperte Norge 9. april 1940, og ville etter en seier i krigen – dersom den hadde blitt en realitet – innføre en nasjonalsosialistisk nyordning i Europa. Innholdet i nyordningen var uklart, men noen land skulle inkorporeres i et germansk storrike, mens andre skulle utgjøre såkalte livsromsområder.

9. april 1940 marsjerer tyske soldater inn på Torget i Bergen. (Fotograf ukjent)

I de okkuperte landene møtte tyskerne ulike reaksjoner– fra forsøk på samarbeid til åpen motstand. Motstanden hadde karakter av sivile holdningskampanjer, sabotasje og gerilja, men ble slått hardt ned ved hjelp av fengsling, terror, henrettelser, gisselmord og represalier. Dette var også tilfelle her i Norge.

Motstanden ble slått hardt ned ved hjelp av fengsling, terror, henrettelser, gisselmord og represalier. Dette var også tilfelle her i Norge.

Gestapo-organisasjonen ble tidlig den mest synlige og sentrale delen av det nasjonalsosialistiske tyske politi- og sikkerhetsapparatet som bekjempet naziregimets motstandere. Under 2. verdenskrig fungerte også Gestapo i de okkuperte landene, og ble overalt kjent for sin brutalitet – noe som gjorde navnet til et synonym for undertrykkelse og vold.

Det hemmelige statstspolitiet Geheime Staatspolizei (med kortform Gestapo) var under 2. verdenskrig underlagt Reinhard Heydrich, også kalt «mannen med jernhjertet», som over seg i hierarkiet hadde SS-leder Heinrich Himmler.

Bemanningen i etaten var langt lavere enn det en skulle tro sett hen til det sterke «merkenavnet» og ettermælet Gestapo etablerte. Sikkerhetspolitiets (SIPO) avd. IV var ofte avhengig av forsterkninger fra andre enheter for å gjennomføre større aksjoner, men utviklet et effektivt apparat som koordinerte undertrykkelsen av regimets motstandere i stor grad hjulpet frem av et omfattende nettverk av angivere og betalte informanter.

Reynhardt Heydricht (til høyre) og Karl Herman Frankl i Praha 1941. (Fotograf ukjent)

9. april 1940 ble Norge okkupert. Okkupasjonsmakten satte straks i verk sine planer for landet, støttet av det lille fascistpartiet Nasjonal Samling – som ble ledet av Vidkun Quisling.

I starten valgte okkupanten å besvare motstanden med relativt milde mottiltak for å få den norske befolkningen med seg, sammenlignet med metodene som ble tatt i bruk senere – da okkupanten innså at motstanden ikke var mulig å slå ned, slik de opprinnelig hadde satset på.

Store opprullinger av motstandsbevegelsen gjorde 1942 til «det svarte året». Det måtte bli verre før det kunne bli bedre.

Krigsåret 1942 snudde Tysklands krigslykke, noe man også kunne ane av de kraftige tiltakene som okkupanten satte i verk dette året.
Dette innebar omfattende represalier, henrettelser, tortur, og økt undertrykkelse av den norske befolkningen. Store opprullinger av motstandsbevegelsen gjorde 1942 til «det svarte året». Det måtte bli verre før det kunne bli bedre.

Opprullingene som startet tidlig på våren vedvarte til langt ut på høsten. Hundrevis, om ikke tusenvis, av motstandsfolk ble arrestert, eller måtte flykte. Store sivile tragedier i Telavåg og på Majavatn ble noen av de fatale følgene.

Kysten og Vestlandets geografiske plassering gjorde Bergen til en strategisk viktig by, blant annet på grunn av kort vei til Storbritannia. Okkupantens soldater sang da også «Wir fahren gegen Engeland». For alliert og tysk etterretning viste Bergen seg sentral. Ingen annen by i Norge hadde så mange døde etterretningsfolk som Bergen.

Slagsskipet «Bismarck» i Dolviken ved Bergen før avgang mot Danmarksstredet, der det ble senket av britisk marine som følge av etterretningsinformasjon fra blant annet Norge. (Fotograf ukjent)

Den sivile okkupasjonsmakten etablerte i løpet av juni 1940 sitt hovedkvarter i Veiten 3, midt i hjertet av Bergen. Bygget var nytt og hypermoderne etter datidens standard. Byggherren, Bergen Haandværks- og Industriforening, hadde ennå ikke ferdigstilt bygget fullstendig da krigen satte inn. Side ved side arbeidet okkupantens representanter og arkitekt Ole Landmark for å ferdigstille bygget.

Blant motstandsfolkene som ble tatt inn for avhør og påfølgende tortur tok flere sitt eget liv, og mange døde som følge av behandlingen de fikk.

I de nederste etasjene fantes spillekasino og kjeglebane for de tyske ansattes adspredelse. I etasjene over tok Rikskommissariatets ansatte i bruk kontorlokalene. I løpet av juni 1940 bygget tyskerne fangeceller i 4. etasje der Gestapomuseet i dag er etablert. Både denne og 5. etasje var brukt av Sipo med dets underavdelinger, deriblant sikkerhetstjenesten (SD) og Gestapo.

Her var det at avhørene, det psykiske presset og torturen ble utøvd mot norske motstandsfolk gjennom fem krigsår. Blant motstandsfolkene som ble tatt inn for avhør og påfølgende tortur tok flere sitt eget liv, og mange døde som følge av behandlingen de fikk.

Når hendelsene fra innsiden av bygget ble kjent blant byens befolkning fikk det tilnavnet «Gestapohuset». Navnet er motstandsdyktig og har hengt ved i 80 år, men huset er tatt tilbake.

I kvartalene omkring bosatte tyske ansatte seg i leiligheter og bemannet en rekke av okkupasjonsmaktens nødvendige funksjoner. Institusjoner som Abwehr, det tyske militære etterretningsvesen, og andre som det norske statspoliti (STAPO) som samarbeidet med okkupanten, lå i praktisk nærhet til det bergenske gestapohovedkvarter.

Tysk vakt ved inngangen til Gestapohuset. (Fotograf ukjent)

Fra disse kvartalene i Bergen ble vesentlige beslutninger tatt med betydning for krigens gang på Vestlandet. Omkring i regionen etablerte okkupanten fengselsinstitusjoner som huset alle de motstanderne eller slavene som det ikke ble plass til i Bergen kretsfengsel og det såkalte husfengselet i Gestapohusets 4. etasje.

Jo mer drastisk okkupanten gikk til verks i innføring av nye lover og forordninger som stred mot de eksisterende humanistiske- og rettslige oppfatninger, jo flere fiender genererte okkupanten selv. Voldsspiralen var iverksatt.

Det viktigste våpen tilgjengelig var likevel frykt. Frykt som påvirket innbyggernes vilje til motstand, og gjorde dem motløse i tanken på at motstand nyttet. Det gjorde mennesker til okkupantens medløpere, og fikk dem til å svikte tidligere venner, familie og medborgere.

Frykt som universelt maktmiddel brukes over hele verden, er brukt til alle tider, også her og nå. For ikke å frykte mørkets makt må fundamentert kunnskap og tydelig stillingstagen være det som lyser opp vår humanistiske arv, og erkjennelse om at alle mennesker er født like, med lik rett til liv og frihet.

Hvis vi lar skyggene falle over kritisk historie, står demokratiet igjen i fare. I dag ser vi at falsk historie konstrueres for å undergrave demokratiske verdier.

Historien brukes som passiverende, konfliktskapende verktøy som gjør fortiden giftig. Dersom vi ikke erkjenner dette, står vi i fare for å frata enkeltindividenes vedvarende ansvar og betydning, noe som kun kan la oss gjenta fortidens feil.

Aldri redd for mørkets makt har premiere på Rick’s tirsdag 4. oktober kl. 19.00. Etter høstferien settes stykket opp videre med ti forestillinger i slutten av oktober. Kjøp billetter på Ticketmaster

Legg til kommentar

Klikk her for å legge igjen kommentar

AdBlocker Message

Vår nettside er avhengig av å kunne vise annonser. Vennligst vurder å deaktiver din ad blocker for å støtte oss.